CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Anul școlar 2022-2023, sem. I

 

1. In anul școlar 2022-2023   se pot cumula următoarele tipuri de burse:

 -  bursa socială (bursa medicală, bursă de orfan,bursa rural și bursa de

ajutor social pt. cei cu venituri sub 693 lei/membru de familie)

  • bursa de performanță ,
  • bursa de merit
  • bursa de studiu.

Conform  Ordinului  5.379/7.09.2022 elevii care beneficiază de burse studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

 

2. Cuantumul lunar al burselor Conform  Ordinului  5.379/7.09.2022 

- bursa de performanță - 500 lei/luna pe perioada cursurilor ;

- bursa de merit – 200 lei/lună pe perioada cursurilor ;

- bursa de studiu –150 lei/lună pe perioada cursurilor ;

- bursa medicala – 200 lei/lună pe perioada anului școlar ;

- bursa de orfan – 200 lei/lună pe perioada anului școlar;

- bursa ajutor social – 200 lei/lună pe perioada anului școlar.

3. Elevii care sunt repetenți sau au avut nota scazută la purtare la finele anului școlar 2021-2022 nu beneficiază de burse în semestrul I.

 

1. BURSĂ PENTRU ORFANI - Acte necesare

 Dosar plic;

 Cerere tip;

 Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;

 Copie xerox după certificat de deces;

2. BURSA DE BOALĂ- Acte necesare

 Dosar plic;

 Cerere tip;

 Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;

 Adeverinţe medicale (eliberată de medicul specialist şi medicul de la cabinetul

şcolii), urmare a controlului efectuat la medicul specialist în anul 2022;

3. BURSĂ SOCIALĂ: pentru elevi proveniți din familii care îndeplinesc

cumulativ următoarele condiții :

- nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni

(septembrie 2021- august 2022), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 762 lei / membru de familie;

- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp în zonele montane.

Acte necesare :

 Dosar plic;

 Cerere tip;

 Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii;

 Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2021-

august 2022);

 Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş etc.;

 Adeverinţă de la Adm. Financiară Caraș-Severin;

 Adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele agricole deţinute;

 Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimile 12

luni (septembrie 2021- august 2022);

 Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ

cu mentiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei şi cuantumul);

 Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care

elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în

acest sens;

4. BURSĂ DE STUDIU: pentru elevii claselor V-XII care îndeplinesc

următoarele condiții :

- au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2021-2022 ;

- venit net/membru de familie max. 1524 lei (pe ultimele 3 luni);

Acte necesare :

 Dosar plic;

 Cerere tip;

 Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii;

 Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(iunie-iulie-august2022);

 Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş etc.;

 Adeverinţă de la Adm. Financiară Caraș-Severin;

 Adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele agricole deţinute;

 Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august

2022);

 Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ cu

mentiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul);

 Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care

elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în

acest sens;

5. BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor V-VIII si X-XII care au media

generală peste 9,50 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2021-2022.

Acte necesare :

 Cerere tip;

6. BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:

 au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și

concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2021-2022;

 s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile

internaționale în anul şcolar 2020 – 2021;

 au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/

concursurilor cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de

nivel național, organizate de M.E.N. în anul şcolar 2021 – 2022.

Acte necesare :

 Cererea elevului;

 Copie xerox după diploma obţinută la faza naţională.

MENȚIUNE :

ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea , BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ȘI PENTRU ELEVII CLASELOR a V a

Legislație actualizată:

    Ordinul Ministerului Educației nr. 5.379/7.09.2022 

Modele de Cereri 

      - Cerere bursă de preformanță

      - Cerere bursă de merit 

      - Cerere bursă de studiu 

      - Cerere bursă de ajutor social